Hoe hoog is de erfbelasting op mijn tweede verblijf in Spanje?

Wat gebeurt er met je tweede verblijf na je overlijden? Hoeveel successierechten moeten je erfgenamen betalen? Ontdek het hier.

Erfbelasting tweede verblijf spanje web

Heb je een tweede verblijf in Spanje, dan zullen je erfgenamen na jouw overlijden zowel in Spanje als in België successierechten moeten betalen. Dit kan leiden tot lastige en verwarrende situaties voor de erfgenamen. Lees hieronder hoe het werkt.

Successierechten in Spanje

In Spanje is het belastingstelsel complex. Dit komt omdat het belastingstelsel op verschillende niveaus wordt geregeld: zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau. Hierdoor zijn de exacte belastingregels afhankelijk van de locatie van je tweede verblijf. Gelukkig is, ongeacht het van toepassing zijnde regionale erfrecht, de regelgeving omtrent Spaanse successierechten op onroerend goed duidelijk: Spaanse successierechten moeten altijd betaald worden als je onroerend goed in Spanje nalaat.

Berekening van de belasting in Spanje

Laat je een tweede verblijf in Spanje na, dan worden de successierechten in Spanje berekend over het erfdeel van de erfgenaam. Je erfgenamen mogen niet over het onroerend goed beschikken tot de Spaanse successierechten zijn voldaan. Het tarief is tussen de 7,65% en 34%. Op dit tarief zijn er echter ook reducties mogelijk. Deze reducties zijn afhankelijk van:

  • Jouw relatie met de erfgenaam Erfgenamen in de rechte lijn hebben recht op een vermindering. Ook andere familieleden hebben recht op een vermindering, al is deze minder hoog dan die van erfgenamen in de rechte lijn.
  • De regio waarin je tweede verblijf zich bevindt Verschillende regio’s hebben bijkomende vrijstellingen ingevoerd. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van de regio. Zo bedraagt de vrijstelling in Andalusië 99% voor erfgenamen in de rechte lijn, terwijl dit in de regio Valencia € 100.000 is.

Successierechten in België

Ben je inwoner van België dan zal je gehele nalatenschap onderworpen worden aan successierechten. Dit betekent dat er ook successierechten over je tweede verblijf in Spanje zal moeten betaald worden. Hiervoor moet je tweede verblijf in Spanje gewaardeerd worden. Hiervoor wordt een driestapscriterium toegepast:

  • 1: Verkoopwaarde uit bescheiden en akten;
  • 2: Indien deze akten en bescheiden niet voorhanden zijn, wordt gekeken naar de opbrengsten zoals blijkt uit huurcontracten; en
  • 3: Indien ook deze huurcontracten niet voorhanden zijn, wordt de waarde gehanteerd die ook is gebruikt voor de berekening van de Spaanse successierechten.

Berekening van de belasting in België

Nadat je tweede verblijf in Spanje gewaardeerd is wordt de nalatenschap opgesplitst in een boedel met onroerende goederen en een boedel met roerende goederen. Je tweede verblijf in Spanje maakt onderdeel uit van de boedel met onroerende goederen. Hierop wordt het progressieve tarief toegepast. Dit tarief bedraagt, voor verkrijging door erfgenamen in de rechte lijn, tussen de 3% en 27%. Een progressief tarief betekent dat je procentueel meer belasting moet betalen als de nalatenschap groter is. Door jouw tweede verblijf in Spanje wordt de omvang van de nalatenschap groter waardoor jouw erfgenamen dus ook een hoger belastingtarief in België moeten betalen.

Voorkomen van dubbele belasting

Zouden er geen verdere maatregelen zijn genomen door de wetgever, dan zouden je erfgenamen dubbele erfbelasting moeten betalen over jouw tweede verblijf in Spanje. Zij moeten immers zowel in Spanje als in België successierechten betalen over het tweede verblijf. In België is er echter een regeling van toepassing die betrekking heeft op het voorkomen van dubbele belastingen in zulke gevallen.

Deze regeling betreft een vermindering voor buitenlands onroerend goed. Door deze vermindering wordt de volledige successiebelasting die jouw erfgenamen in Spanje hebben betaald in mindering gebracht op de in België te betalen belasting met betrekking tot de onroerende boedel. Deze vermindering is gemaximeerd tot het bedrag aan erfbelasting dat in België over het onroerend goed voldaan zou moeten worden. Zijn de successierechten over je tweede verblijf in Spanje dus hoger dan in België, dan kan je niet het volledige bedrag in België in mindering brengen.

Aanvraag belastingvermindering indienen

De aanvraag tot belastingvermindering in verband met dubbele belasting is natuurlijk aantrekkelijk voor jouw erfgenamen. Om gebruik te maken van deze regeling dienen je erfgenamen drie stukken voor te leggen aan de fiscus in België:

  • 1: Afschrift van de belastingaangifte door de Spaanse overheid;
  • 2: Afschrift van rechtenvererving zoals vastgesteld door de Spaanse overheid; en
  • 3: Betalingsbewijs van de in Spanje betaalde belastingen

Jouw erfgenamen kunnen deze stukken tot twee jaar na jouw overlijden voorleggen aan de Belgische fiscus. Doen zij dit tegelijkertijd met de aangifte dan kan meteen gebruik gemaakt worden van de belastingvermindering. Wordt dit op een later moment gedaan dan kan een teruggave van belasting gevorderd worden.

Image 9

Alles wat je moet weten als je een huis in Spanje koopt

With this handy brochure, we will help you on your way to making the right choices. Even if you still have questions after reading this brochure, we are ready to share our experience.

Download de brochure